Επωνυμία: ΚΟΖΗΛΙΟ ΔΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: ΚΟΖΗΛΙΟ ΔΥΟ

Δραστηριότητα: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ